ตั้งกองพร้อมใส่เชื้อจุลินทรีย์ และทำการ กลับกองทุกๆ เดือน (ประมาณ 6 – 8 เดือน)


นำกากหม้อกรอง (Filter Cake) ที่หมักจนสมบูรณ์จากลานหมักไปตีร่อน


นำวัตถุดิบต่างๆ เข้ามาผสม เพื่อเพิ่มคุณภาพปุ๋ยอินทรีย์

วัตถุดิบจะได้รับน้ำจุลินทรีย์ในขณะที่จานปั้นหมุนให้ขึ้นเม็ด

เม็ดปุ๋ยที่ได้จะถูกนำเข้าท่ออบ ร้อน-เย็น รอบแรก เพื่อลดความชื้นทำการคัดเม็ดรอบแรกโดยคัดขนาดใหญ่ออกไปก่อนนำเม็ดปุ๋ยเข้าท่ออบร้อน-เย็นรอบสอง
เพื่อลดความชื้น และให้เม็ดปุ๋ยแข็งตัวทำการคัดเม็ดรอบสอง
โดยคัดขนาดเล็กและใหญ่เกินมาตรฐานออกไป

บรรจุใส่กระสอบ

จัดเก็บในโกดังลูกค้าสนใจในผลิตภัณฑ์ของเรา