ตั้งกองพร้อมใส่เชื้อจุลินทรีย์ และทำการ กลับกองทุกๆ เดือน (ประมาณ 6 – 8 เดือน)


นำกากหม้อกรอง (Filter Cake) ที่หมักจนสมบูรณ์จากลานหมักไปตีร่อน


นำวัตถุดิบต่างๆ เข้ามาผสม เพื่อเพิ่มคุณภาพปุ๋ยอินทรีย์





วัตถุดิบจะได้รับน้ำจุลินทรีย์ในขณะที่จานปั้นหมุนให้ขึ้นเม็ด





เม็ดปุ๋ยที่ได้จะถูกนำเข้าท่ออบ ร้อน-เย็น รอบแรก เพื่อลดความชื้น



ทำการคัดเม็ดรอบแรกโดยคัดขนาดใหญ่ออกไปก่อน



นำเม็ดปุ๋ยเข้าท่ออบร้อน-เย็นรอบสอง
เพื่อลดความชื้น และให้เม็ดปุ๋ยแข็งตัว



ทำการคัดเม็ดรอบสอง
โดยคัดขนาดเล็กและใหญ่เกินมาตรฐานออกไป





บรรจุใส่กระสอบ





จัดเก็บในโกดัง



ลูกค้าสนใจในผลิตภัณฑ์ของเรา