ตั้งกองพร้อมใส่เชื้อจุลินทรีย์ และทำการ กลับกองทุกๆ เดือน (ประมาณ 6 – 8 เดือน)


นำกากหม้อกรอง (Filter Cake) ที่หมักจนสมบูรณ์จากลานหมักไปตีร่อน


นำวัตถุดิบต่างๆ เข้ามาผสม เพื่อเพิ่มคุณภาพปุ๋ยอินทรีย์

บรรจุใส่กระสอบหรือตักใส่รถบรรทุก