ข้อมูลทั่วไป

ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม

ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม


ปริมาณอินทรีย์วัตถุรับรอง 20%

ส่วนประกอบ

กากตะกอน
โรงงานน้ำตาล

50%

เปลือกไม้
ยูคาลิปตัส

40%

กระดูกป่น

10%