ข้อมูลทั่วไป

ปุ๋ยอินทรีย์ตรากุญแจ เค บี เอฟ ชนิดปั้นเม็ดคุณภาพสูง เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ผ่านกระบวนการหมักที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยปุ๋ยอินทรีย์ตรากุญแจ เค บี เอฟ ได้ใช้ฟิลเตอร์เค้ก ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จาก บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) มาทำการหมักเป็นเวลา 8-12 เดือน จนจุลลินทรีย์ที่ช่วยในการย่อยสลาย ได้หยุดการทำงานอย่างสมบรูณ์ ทำให้ปุ๋ยหมักฟิลเตอร์เค้กของเราไม่ก่อให้เกิดความร้อนที่เป็นอันตรายต่อรากพืช ก่อนนำมาผสมกับวัตถุดิบคุณภาพสูงเพื่อให้ปุ๋ยอินทรีย์ ตรากุญแจ เค บี เอฟ มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กรมวิชาการกำหนด แล้วจึงส่งเข้าเครื่องจักรปั้นเม็ดที่ทันสมัย จนมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ตรากุญแจ เค บี เอฟ ชนิดปั้นเม็ด

คุณสมบัติ

ธาตุอาหารพืชครบถ้วน

มีธาตุอาหารพืชครบ ทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม ช่วยลดโรคที่เกิดจากการขาด ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม

ปรับปรุงโครงสร้างของดิน เพิ่มอินทรียวัตถุ

ช่วยปรับสภาพดินให้ร่วนซุย ทำให้การระบายน้ำ และอากาศในดินได้ดีขึ้น เพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำและ ใช้เวลาในการปลดปล่อยธาตุอาหารพืชของดินได้นานขึ้น

ช่วยปรับปรุงเคมีดิน (pH)

ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด – ด่าง (pH) ให้เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของพืช

ปรับปรุงคุณภาพของผลิตผล

เสริมสร้างผนังเซลล์ของพืช ทำให้พืชแข็งแรง ช่วยให้ขั้วเหนียว บำรุงต้นให้เจริญเติบโต ปรับปรุงคุณภาพของผลิตผล มีน้ำหนักและรสชาติดีขึ้น

สนับสนุนกิจกรรมของจุลินทรีย์

เป็นที่อยู่ชั้นดีให้กับจุลินทรีย์ ช่วยเพิ่มกิจกรรม ของจุลินทรีย์ท้องถิ่นและขยายจำนวนจุลินทรีย์ให้มากยิ่งขึ้นช่วยย่อยสารอินทรีย์และปุ๋ยเคมีที่ตกค้างในดิน

เพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยเคมี

ส่งเสริมให้ปุ๋ยเคมีให้เป็นประโยชน์แก่พืชมากขึ้น เนื่องจากมีธาตุรอง ธาตุเสริม ที่คอยส่งเสริมให้พืชนำปุ๋ยเคมี ไปใช้ได้ดียิ่งขึ้น

คำแนะนำ

 • ควรใช้เมื่อดินมีความชื้น และควรฝังกลบทุกครั้ง
 • อัตราการใช้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพความสมบูรณ์ของดิน
 • ควรใช้ควบคู่กับการใช้ปุ๋ยเคมี จะเกิดประโยชน์สูงสุด

อัตราการใช้งาน

ชนิดพืช ระยะเวลาการใส่ อัตราการใส่ วิธีการใช้

ไม้ผลและไม้ยืนต้นต่างๆ เช่นส้ม มะม่วง ลำไย ลิ้นจี่ ทุเรียน ฯลฯ

 • ใส่รองก้นหลุมปลูก (หลุมขนาด 50x50x50cm)

2 - 5 kg / ต้น

 • คลุกเคล้ากับดินในหลุมปลูก
 • ช่วงบำรุงต้น ผลเร่ง การเจริญเติบโต

3 - 5 kg / ต้น

 • โรยรอบทรงพุ่มต้น

พืชผักต่างๆ เช่น พริก มะเขือ คะน้า แตงต่างๆ ฯลฯ

 • ช่วงเตรียมดินปลูก

100 - 200 kg / ไร่

 • หลังจากการเตรียมดินให้หว่านให้ทั่ว แปลงปลูกแล้วคราดกลบ
 • ช่วงเร่งการเจริญเติบโต

50 - 100 kg / ไร่

 • โรยระหว่างแถวปลูกหรือหว่านทั่วแปลง

พืชไร่ต่างๆ เช่น อ้อย มัน ต่างๆ ข้าวโพด ชา ยาสูบ ฯลฯ

 • ช่วงเตรียมดินปลูก

100 - 200 kg / ไร่

 • หลังจากการเตรียมดินให้หว่านให้ทั่ว แปลงปลูกแล้วคราดกลบ
 • ช่วงเร่งการเจริญเติบโต

50 - 100 kg / ไร่

 • โรยระหว่างแถวปลูกหรือหว่านทั่วแปลง