ข้อมูลทั่วไป

ปุ๋ยอินทรีย์ตรากุญแจ เค บี เอฟ ชนิดปั้นเม็ดคุณภาพสูง เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ผ่านกระบวนการหมักที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยปุ๋ยอินทรีย์ตรากุญแจ เค บี เอฟ ได้ใช้ฟิลเตอร์เค้ก ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จาก บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) มาทำการหมักเป็นเวลา 8-12 เดือน จนจุลลินทรีย์ที่ช่วยในการย่อยสลาย ได้หยุดการทำงานอย่างสมบรูณ์ ทำให้ปุ๋ยหมักฟิลเตอร์เค้กของเราไม่ก่อให้เกิดความร้อนที่เป็นอันตรายต่อรากพืช ก่อนนำมาผสมกับวัตถุดิบคุณภาพสูงเพื่อให้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผงตรากุญแจ เค บี เอฟ มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กรมวิชาการกำหนด

คุณสมบัติ

ธาตุอาหารพืชครบถ้วน

มีธาตุอาหารพืชครบ ทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม ช่วยลดโรคที่เกิดจากการขาด ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม

ปรับปรุงโครงสร้างของดิน เพิ่มอินทรียวัตถุ

ช่วยปรับสภาพดินให้ร่วนซุย ทำให้การระบายน้ำ และอากาศในดินได้ดีขึ้น เพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำและ ใช้เวลาในการปลดปล่อยธาตุอาหารพืชของดินได้นานขึ้น

ช่วยปรับปรุงเคมีดิน (pH)

ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด – ด่าง (pH) ให้เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของพืช

ปรับปรุงคุณภาพของผลิตผล

เสริมสร้างผนังเซลล์ของพืช ทำให้พืชแข็งแรง ช่วยให้ขั้วเหนียว บำรุงต้นให้เจริญเติบโต ปรับปรุงคุณภาพของผลิตผล มีน้ำหนักและรสชาติดีขึ้น

สนับสนุนกิจกรรมของจุลินทรีย์

เป็นที่อยู่ชั้นดีให้กับจุลินทรีย์ ช่วยเพิ่มกิจกรรม ของจุลินทรีย์ท้องถิ่นและขยายจำนวนจุลินทรีย์ให้มากยิ่งขึ้นช่วยย่อยสารอินทรีย์และปุ๋ยเคมีที่ตกค้างในดิน

เพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยเคมี

ส่งเสริมให้ปุ๋ยเคมีให้เป็นประโยชน์แก่พืชมากขึ้น เนื่องจากมีธาตุรอง ธาตุเสริม ที่คอยส่งเสริมให้พืชนำปุ๋ยเคมี ไปใช้ได้ดียิ่งขึ้น

อัตราการใช้งาน

ชนิดพืช ระยะเวลาการใส่ อัตราการใส่ วิธีการใช้

ไม้ผลและไม้ยืนต้นต่างๆ เช่นส้ม มะม่วง ลำไย ลิ้นจี่ ทุเรียน ฯลฯ

 • ใส่รองก้นหลุมปลูก (หลุมขนาด 50x50x50cm)

2 - 5 kg / ต้น

 • คลุกเคล้ากับดินในหลุมปลูก
 • ช่วงบำรุงต้น ผลเร่ง การเจริญเติบโต

3 - 5 kg / ต้น

 • โรยรอบทรงพุ่มต้น

พืชผักต่างๆ เช่น พริก มะเขือ คะน้า แตงต่างๆ ฯลฯ

 • ช่วงเตรียมดินปลูก

100 - 200 kg / ไร่

 • หลังจากการเตรียมดินให้หว่านให้ทั่ว แปลงปลูกแล้วคราดกลบ
 • ช่วงเร่งการเจริญเติบโต

50 - 100 kg / ไร่

 • โรยระหว่างแถวปลูกหรือหว่านทั่วแปลง

พืชไร่ต่างๆ เช่น อ้อย มัน ต่างๆ ข้าวโพด ชา ยาสูบ ฯลฯ

 • ช่วงเตรียมดินปลูก

100 - 200 kg / ไร่

 • หลังจากการเตรียมดินให้หว่านให้ทั่ว แปลงปลูกแล้วคราดกลบ
 • ช่วงเร่งการเจริญเติบโต

50 - 100 kg / ไร่

 • โรยระหว่างแถวปลูกหรือหว่านทั่วแปลง