ข้อมูลทั่วไป

คุณสมบัติ

ธาตุไนโตรเจน

6%

ธาตุฟอสฟอรัส

3%

ธาตุโพรแทสเซียม

3%

อินทรียวัตถุ

10%