ข้อมูลทั่วไป

คุณสมบัติ

ธาตุไนโตรเจน

4%

ธาตุฟอสฟอรัส

4%

ธาตุโพรแทสเซียม

4%

อินทรียวัตถุ

10%