ข้อมูลทั่วไป

คุณสมบัติ

ธาตุไนโตรเจน

3%

ธาตุฟอสฟอรัส

3%

ธาตุโพรแทสเซียม

6%

อินทรียวัตถุ

10%