ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตปุ๋ย บริษัทปุ๋ย ตรากุญแจ จำกัด