โครงการศึกษาดูงาน Project Based (เมล่อน)

บริษัท ปุ๋ย ตรากุญแจ ได้เข้ากิจกรรมส่งเสริมปลูกพืชในโรงเรือน ของเฮียน้อย กับทาง ธกส จังหวัดบุรีรัมย์ และ ธกส จังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชทางเลือกในการเพิ่มรายได้จากการปลูกพืชหลักที่ราคาตกต่ำ