ต้อนรับผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและคณะของ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพปุ๋ยเคมีตรากุญแจ เคบีเอฟ

วันที่ 28 มีนาคม 2560  ต้อนรับผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและคณะของ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพปุ๋ยเคมีตรากุญแจ เคบีเอฟ