ต้อนรับบุคลากรจากสถานีพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อสร้างความร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์

วันที่ 27 มีค. 60 ต้อนรับบุคลากรจากสถานีพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อสร้างความร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์