เปิดการฝึกอบรมโครงการ “ต้นแบบ ปุ๋ยอินทรีย์ แบบเติมอากาศ”

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560   

นายสวัสดิ์  สมสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมโครงการ ต้นแบบ ปุ๋ยอินทรีย์ แบบเติมอากาศที่ห้องประชุมศูนย์วิจัย และพัฒนาการเกษตรโดยมีเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษเข้าร่วมอบรมจำนวน 80 คน และในโอกาสเดียวกันได้ร่วมถ่ายรูป กับเกษตรกรเพื่อเป็นที่ระลึก

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 นายเรืองยศ หมื่นมา

นักวิชาการด้านดิน และปุ๋ยของบริษัทปุ๋ย ตรากุญแจ จำกัด ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ และวิธีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเป็นการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการทำนาแปลงใหญ่ของจังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560

นายเอกรัฐ  รัตนมงคล  ผู้จัดการสำนักงาน และฝ่ายการตลาด บริษัทปุ๋ย ตรากุญแจ จำกัด ได้เป็นวิทยากร บรรยายเกี่ยวกับประโยชน์ และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ เพื่อการส่งออกที่ห้องประชุมศูนย์วิจัย และพัฒนาการเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อ วันที่ 27 มิถุนายน 2560

นายธีรพงษ์  นักวิชาการ  ได้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการขั้นตอนกระบวนการ การผลิตปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม  จำนวน 70 คน

ดร.สกุล  สุวรรณธาดา  รับมอบปุ๋ยจากนายเอกรัฐ รัตนมงคล ผู้จัดการสำนักงาน และฝ่ายการตลาด บริษัท ปุ๋ย ตรากุญแจ จำกัด เพื่อนำไปศึกษาวิจัยทดลองในแปลงไร่ฝึก ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดบุรีรัมย์