2554

บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จำกัด
เริ่มต้นก่อตั้งเมื่อปี 2554

โดยคุณอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

ได้มีวิสัยทัศน์และมอบหมายพันธกิจ ที่จะส่งเสริมเพิ่มศักยภาพให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย
โดยหาทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย ในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต สร้างให้เป็นอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน ด้วยการพัฒนากากหม้อกรอง (Filter cake) ที่เหลือจากโรงงานผลิตน้ำตาล

นำไปต่อยอดเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง และจัดจำหน่ายให้กับเกษตรกรในราคายุติธรรม เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้ควบคู่กับการส่งเสริม การปรับปรุงบำรุงดิน เพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย

เพื่อให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยเหล่านั้น นำอ้อยที่มีคุณภาพสูงส่งคืนให้กับโรงน้ำตาลบุรีรัมย์ เพื่อรองรับการเติบโตในภาคอุตสาหกรรม การผลิตน้ำตาลของ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ดังคำกล่าวที่ว่า
“น้ำตาลสร้างในไร่”

2555

พื้นที่ก่อตั้งโรงงาน
ทั้งหมด 89 ไร่

โดยได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555

สำหรับประกอบกิจการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมี โดยมีทุนจดทะเบียน 15,000,000 บาท
และใช้วัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิต คือ “กากหม้อกรอง” (Filter cake) ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาล ของโรงงานผลิตน้ำตาล ซึ่งถือได้ว่า โรงงานแห่งนี้มีความมั่นคงด้านแหล่งวัตถุดิบคุณภาพสูง

ปัจจุบันผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดที่
100 ตัน/วัน

และสามารถผลิตปุ๋ยเคมีเบาว์เบลนที่
120 ตัน/วัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบันมีเกษตรกรจากหลากหลายกลุ่มพืชได้นำปุ๋ยเราไปทดลองใช้ และได้ผลผลิตจนเป็นที่น่าพอใจ

ทำให้เราต้องการที่จะขยายตลาดไปยังพืชกลุ่มอื่นๆ นอกเหนือจากอ้อยเพื่อให้เกษตรกรทุกภาคส่วนได้นำปุ๋ยคุณภาพสูงของเราไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด